พิธีเปิดงานประชุมงานวิชาการ

พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ TECHCON2023
Time: Jul 21, 2023 09:00 AM Bangkok

Join Zoom Meeting
https://eu01web.zoom.us/j/66083744888?pwd=RHRGZ3lOQkFIY1dpL2xEL3RFeGJkZz09

Download โปรแกรม Zoom
https://zoom.us/

ภาพ background สำหรับการประชุมวิชาการ